Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Çerez (Cookie) kullanıyoruz. Daha Fazla Bilgi

PROJE LAND DİJİTAL HİZMETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

NISAN 2019

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ

2. KAPSAM

3. TANIM VE KISALTMALAR

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1. Kişisel veriler

6.2. Özel nitelikli kişisel veriler

6.3. Kişisel verilere ilişkin kategoriler

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

7.2. Kişisel veri işleme amaçlarımız

7.3. Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

7.4. Kablosuz ağa erişim kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

7.5. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi

7.6. Genel güvenliğin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

7.7. İnternet sitemizde bulunan iletişim kanalları ile kişisel verilerin işlenmesi

7.8. İnternet sitemizde yer alan çerezler kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

7.9. Çağrı merkezi hizmetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

8.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

8.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

8.3. Şirket tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler

8.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasını sağlamak için aldığımız tedbirler

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

9.1. Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

9.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

11. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

11.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

11.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

11.3. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

11.4. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

12. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARI

12.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

12.2. Başvurunun değerlendirilmesi

12.3. Başvurunun değerlendirilme usulü

12.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkı

13. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

14. GÜNCELLEME SIKLIĞI

15. YÜRÜRLÜK

16. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

1. AMAÇ

Proje Land Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Proje Land” veya “Şirket”) olarak; ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, üyelerimiz, platform (internet sitesi ve mobil uygulama) kullanıcılarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, üyelerimizin, platform kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, iş bağlantılarımızın ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz kişisel verilerini Proje Land Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (“Politika”) göre işlemekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde, ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, faaliyetlerimiz sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesine, saklanmasına, aktarılmasına, silinmesine, yok edilmesine, anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Ziyaretçilerimize, müşterilerimize, üyelerimize, platform kullanıcılarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, iş bağlantılarımıza ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilere ait kişisel veriler dahil olmak üzere Proje Land tarafından işlenen tüm kişisel veriler işbu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, Proje Land bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu Politika kapsamında.

3.1. Açık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

3.2. Anonim Hale Getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

3.3. Çalışan: .

Şirket Personeli.

3.4. Çalışan adayı:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

3.5. Proje Land veya Şirket:

Proje Land Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’yi,

3.6. İlgili Kişi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri,

3.7. Kişisel veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

3.8. Kişisel verilerin işlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

3.9. KVK Kurulu:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

3.10. KVK Kurumu:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

3.11. KVKK:

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

3.12. Kayıtlı elektronik posta adresi veya KEP:

Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemi,

3.13. Özel nitelikli kişisel veri:

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

3.14. Politika:

Proje Land Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı,

3.15. Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, ve

3.16. Veri sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder,

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

4.1

İş Geliştirme birimi, işbu Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

4.2

İşbu Politika, İş Geliştirme birimi tarafından onaylanmış olup, İş Geliştirme birimi Politika’nın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır. İş Geliştirme birimi, sorumlu oldukları faaliyetlerde, görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması, Politika’ya aykırı hususların tespiti amacıyla konuların incelenmesi ve bildirilmesinden sorumludur.

4.3

İşbu Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden İş Geliştirme birimi sorumludur. İş Geliştirme birimi bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

4.4

İşbu Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, İş Geliştirme birimi sorumludur. Bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir. Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması İş Geliştirme birimi’nin sorumluluğundadır.

4.5

Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması İş Geliştirme birimi’nin sorumluluğundadır.

4.6

İş Geliştirme birimi bu Politika çerçevesinde, Şirket’in kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak yapmaktan sorumludur. Hazırlanan dokümanın internet sitesinde yayınlanması İş Geliştirme birimi’nin sorumluluğundadır.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

  Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve
 • Kanundan doğan haklarınız

hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Proje Land olarak, kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 11. bölümünde detaylandırılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1. Kişisel veriler

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

6.2. Özel nitelikli kişisel veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

6.3. Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler

Ticari faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Aile Bireylerine Ait Bilgiler
 4. Mali Veriler
 5. Özlük Verileri
 6. Diğer Veriler
Veri Kategorisi Kimlik Bilgileri
Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanır? Kimlik bilgilerini; müşterilerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, üyelerimizden, platform kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerden toplamaktayız.
İçerik İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, medeni durum, doğum tarihi, doğum yeri, fotoğraf, SGK sicil numarası, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız.

Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Üyelerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği, yürüttüğümüz faaliyetlerimizin ifası sağlamak ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

Platform kullanıcılarımızın kimlik bilgilerini Şirket’in iletişim süreçlerinde kimliklerini tespit etmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantıları ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler, güvenliğin sağlanması ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir

Bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
Veri Kategorisi İletişim Bilgileri
Açıklama Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? İletişim bilgilerini; müşterilerimizden, üyelerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, platform kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerden toplamaktayız.
İçerik Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, diğer telefon veya faks numarası, iş yeri adı, iş yeri adresi, yakınına ait iletişim bilgileri gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı

Üyelerimizin iletişim bilgilerini yürüttüğümüz faaliyetin ifasını sağlamak ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız

Müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve destek hizmeti sağlamak, ticari ilişkileri sağlamak ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

Platform kullanıcılarımızın iletişim bilgilerini siparişlerin ulaştırılması ve bu kapsamda müşterilerimizle iletişime geçmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantıları ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanundan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
Veri Kategorisi Aile Bireylerine Ait Bilgiler
Açıklama İlgili Kişi’nin aile bireylerine ait kişisel verilerdir
Kimden toplanır? Aile bireylerine ait verileri çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, çocuk sayısı, medeni durum bilgisi, eğitim durumu, mesleği, doğum tarihleri, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi, elektronik posta adresi, evlilik cüzdanı fotokopisi ve doğum belgesi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler, insan kaynakları yönetimi ve istihdam amaçları ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince acil durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
Veri Kategorisi Mali Veriler
Açıklama Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.
Kimden toplanır? Mali bilgileri, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, tedarikçilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik Banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri, engelli vergi muafiyeti ile ilgili bilgiler, asgari gelir indirimi bilgileri,ek imkanlar kapsamında alınan bilgiler, gelir ve maaş bilgileri, konsolide kredi kartı bilgileri, tapu örneği, IBAN numarası, maaş avansı bilgileri, ödeme bilgileri, maskeli kredi kartı numarası, imza sirküleri, maaş hacizleri ve mali kesintiler gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı

Çalışanlarımızın mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantılarımızın ve müşterilerimizin mali bilgilerini ise ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, işbirliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla mali bilgileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
Veri Kategorisi Özlük Verileri
Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır? Özlük verilerini, çalışan adaylarımızdan ve çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, fotoğrafı, işe giriş sağlık raporu, kan grubu, periyodik muayene raporu, mesai kayıtları ve devam çizelgeleri, askerlik durum bilgisi, adli sicil kaydı, engelli durum bilgisi, referans bilgileri, idari ve yıllık izinleri, gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı

Çalışanların verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın verilerini başvurulan pozisyon kapsamında değerlendirme yapmak amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
Veri Kategorisi Diğer Veriler
Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Kimden toplanır? Bu verileri; ziyaretçilerimizden, müşterilerimizden, üyelerimizden, platform kullanıcılarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan ve iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.
İçerik Cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, ses kaydı, imza, kan grubu bilgileri, sağlık bilgileri, sipariş bilgileri, üyelik bilgileri, kılık kıyafet, dernek, siyasi parti, vakıf ya da sendika üyeliği, şirket yetkililerine ait bilgiler ve kişilik envanteri (psikometrik profil) topladığımız verilerdir.
Verinin toplanma amacı

Ziyaretçilerimize ait verileri güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Üyelerimize ait verileri mevzuat gereği ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Müşterilerimize ait verileri ticari gereklilik ve mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız. Örneğin müşterilerimize ait siparişin gönderimi ve takibi için müşterilerimizden sipariş bilgileri, sipariş adedi ve alışveriş alışkanlıkları ile ilgili bilgileri toplamaktayız.

Çağrı merkezine gelen aramalarda etkin bir hizmet sunulması için güvenlik ve yasal yükümlülüklerimiz gereği, müşterilerimizin ses kayıtlarını kaydetme ve saklamaktayız.

Çalışan adaylarına ait veriler insan kaynakları faaliyetlerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlara ait veriler istihdam ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliği sağlamak amacıyla alınmaktadır.

Platform kullanıcılarımıza ait bilgileri Şirket’in iletişim süreçlerinde hukuki yükümlülüklerimiz, faaliyetlerimizin ifası ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantılarımıza ait verilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, verilen hizmetin kalitesini arttırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

7.1.2. Kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimiz ile gerekli tedbirleri almaktayız. İlgili Kişi’ye de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen İlgili Kişi’ye ait verilerdeki hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Proje Land olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak ve hayatın olağan akışının gerektirdiği çerçevede sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri belirlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

7.1.5. Kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen veya meşru menfaatlerimizin gerektirdiği süreler boyunca saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın ilgili maddesinde detaylandırılmaktadır.

7.2. Kişisel veri işleme amaçlarımız

Proje Land olarak kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlarla işlemekteyiz:

 • Proje Land bünyesinde faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi ve yürütülmesi
 • Mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilerimize ve iş bağlantılarımıza destek hizmeti verilmesi,
 • Müşterilerimiz, üyelerimiz ve platform kullanıcılarımızın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek verilen hizmetin bu kapsamda şekillendirilmesi, kişiselleştirilmesi ve güncellenmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Pazar araştırmalarının ve istatistiksel çalışmaların yapılması,
 • Proje Land bünyesinde yürütülen kampanya, promosyon ve yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesi,
 • Hizmetlere ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Coğrafi konum belirleyerek (geolocation) bulunulan bölge veya ülkeye göre müşterilerimize, üyelerimize ve platform kullanıcılarımıza içerik veya içerikle bağlantılı reklam ve hizmetler sunulması, ihtiyaçlara hızlı cevap ve çözüm önerileri sunulması,
 • Anket ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal raporlamaların yapılması,
 • Uyumluluk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İstihdam ihtiyaçlarının planlanması ve yönetilmesi,
 • Tedarikçiler ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerin yürütülmesi,
 • İş başvurularının değerlendirilmesi,
 • İstihdam ihtiyaçlarının planlanması ve yönetilmesi,
 • Çalışanların eğitimi,
 • Müşterilerimiz ile iletişimin sağlanması,
 • Yasal raporlamalar ve yasal faturalandırmaların yapılması,
 • İş bağlantıları ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerin yürütülmesi,
 • Proje Land bünyesinde güvenliğin sağlanması,
 • Mevzuata aykırı ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi ve müşteri destek hizmetlerinin sunulması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin verilmesi,
 • Proje Land’ın daha iyi hizmet verebilmesi için ziyaretçi, müşteri ve ilgili diğer üçüncü kişilerin memnuniyetinin ölçülmesi.

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Proje Land tarafından açık rızanız alınmaktadır.

7.3. Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

7.3.1. Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi

Mevzuat gereği, kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan açıklamalar geçerlidir. Söz konusu bilgilendirmeler kimi zaman aydınlatma metnimiz aracılığıyla kimi zaman bilgilendirme metinlerimiz ile yapılmaktadır.

7.3.2. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı haller

Aşağıda sayılan hallerde kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • İlgili Kişi’nin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde hukuka uygun olarak işlenebilecektir (Örneğin, çalışana ait özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması).

 • Fiilî imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir .

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür (Örneğin, teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kaydedilmesi).

 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için işlenmesi zorunlu olan kişisel veriler, İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması).

 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, evini satmak isteyen kişinin, satış ilanında iletişim bilgisine yer vermesi).

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, işten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zamanaşımı boyunca saklanması).

 • Meşru menfaatler kapsamında veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Proje Land’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, hassas bilgiler barındıran sistem odalarının veya mağazaların CCTV ekipmanlarıyla izlenmesi).

  7.3.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

  Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç), KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, İlgili Kişi’nin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir.

  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

  7.4. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi

  Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi iş başvurunuzun incelenmesi amacıyla işlemekte ve rızanızın bulunması halinde Proje Land bünyesinde gelecekte açılacak pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla gerekli süre boyunca saklamaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi işbu Politika’da belirtilen ilke ve kurallar uyarınca yürütülmektedir.

  Çalışan adaylarına ait kişisel veriler:

  • Çalışan adayının açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
  • Çalışan adayının vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek veya çalışan adayı hakkında araştırma yapmak
  • Başvurusu ile alakalı olarak çalışan adayı ile iletişime geçmek,
  • Hukuki yükümlülükleri veya yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,
  • Proje Land İnsan Kaynakları Politikamızı geliştirmek amaçlarıyla,

  aşağıdaki araç ve yöntemlerle toplanabilmektedir:

  • Yazılı veya elektronik ortamda temin edilen başvuru formu,
  • Çalışan adaylarının Proje Land elektronik posta, posta vb. yöntemlerle iletmiş oldukları özgeçmişler,
  • İstihdam veya danışmanlık şirketleri,
  • Mülakat esnasında,
  • Çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ve araştırmalar,
  • İşe alım testleri.

  Çalışanlarımıza ait kişisel veriler, işbu Politika dışında Proje Land İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Çalışanlarımız kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kurallarla alakalı olarak ayrıca bilgilendirilmektedir.

  7.5. Genel güvenliğin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

  Proje Land olarak başta müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, iş bağlantılarımız ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin verilerini genel güvenlik amaçlarıyla toplamakta, saklamakta ve kullanmaktayız.

  Bu kapsamda tesislerimizde bulunan kişilerin kamera görüntülerini CCTV (kapalı devre kamera kayıt sistemleri) vasıtasıyla temin etmekte ve bu kayıtları ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklamakta ve veri saklama ve imha politika ve prosedürlerimize uygun olarak silmekte, yok etmekte, anonim hale getirmekteyiz.

  7.6. İnternet sitemizde bulunan iletişim kanalları ile kişisel verilerin işlenmesi

  İnternet sitemizde bulunan elektronik posta adresimize gönderilen iletiler aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

  Bu kapsamda;

  • İsim, soy isim,
  • Telefon numarası
  • Elektronik posta adresi,
  • Şirketimize iletilen mesaj bilgileri işlenmektedir.

  7.7. İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

  Proje Land olarak “https://www.hurriyetemlak.com/projeler” adresli sitesini işletmekteyiz.

  Çerezleri, internet sayfamızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız.

  İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz.

  Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitemizde yer alan çerezleri reddedebilirsiniz.

  İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için ilgili sitede yayınlanmakta olan "Çerez Politikası" nı inceleyebilirsiniz.

  7.8. Çağrı merkezi hizmetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

  Yürüttüğümüz faaliyet kapsamında müşterilerimizin Proje Land’a ulaşmaları amacıyla çağrı merkezimiz aracılığıyla müşterilerimize ilişkin olarak;

  • İsim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi
  • Talebin konusu ve talebin içeriğine ilişkin bilgilerini işlemekteyiz.

  8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  8.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

  Proje Land olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz

  Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz.

  8.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

  Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak, işbu Politika’da yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden birisinin varlığı halinde, yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin:

  • KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması veya
  • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması

  koşuluyla kişisel veriler açık rıza olmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

  8.3. Şirket tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler

  Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında aşağıda listelenen kişi kategorilerine aktarılabilir:

  • Proje Land iş ortakları,
  • Proje Land tedarikçileri,
  • Grup şirketleri ve iştirakleri,
  • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
  Kişi Kategorisi Açıklama Aktarım Amacı
  İş Ortağı Proje Land’ın faaliyetleri kapsamında faaliyet gösteren kuruluşları ifade eder İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesi amacıyla
  Tedarikçi Proje Land’ın ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak sözleşme karşılığı Proje Land’a hizmet sunan tarafları ifade eder. Tedarikçiden temin edilecek hizmetin yerine getirilmesi amacıyla
  Grup Şirketleri ve İştirakleri Şirket’in bağlı bulunduğu grup şirket ve iştiraklerini ifade eder. Proje Land tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla
  Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Proje Land’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder. Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla
  Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Proje Land’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerini ifade eder. Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla

  8.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasını sağlamak için aldığımız tedbirler

  8.4.1. Teknik tedbirler

  Kişisel verileri korumak için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli tedbirler almaktayız. Bu kapsamda;

  • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için Proje Land bünyesindeki teknik organizasyonu yapmakta,
  • Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli teknik alt yapıyı oluşturmakta,
  • Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
  • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
  • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
  • Riskli durumları yeniden inceleyerek gerekli teknolojik çözümleri üretmekte,
  • Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmakta ve
  • Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.

  8.4.2. İdari tedbirler

  Kişisel verileri korumak için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli tedbirler almaktayız. Bu kapsamda;

  • Şirket bünyesindeki çalışanlar da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
  • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
  • Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz politikalarda, çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta ve
  • Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

  9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

  9.1. Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

  Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız kapsamında saklamaktayız.

  Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

  9.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

  9.2.1. Teknik Tedbirler

  • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
  • Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
  • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
  • Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte ve
  • Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

  9.2.2. İdari Tedbirler

  • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta ve
  • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelerde, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli bir şekilde saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

  10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

  İşleme amaçlarımız kapsamında toplanan kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

  Kişisel veriler;

  • İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya
  • İlgili Kişi’nin talebi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız kapsamında yapılır.

  Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan güvenlik tedbirleri alınır.

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlere dair kayıtlar diğer kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere 10 yıl boyunca saklanır.

  Proje Land, aksi KVK Kurul’u tarafından belirtilmediği sürece kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili Kişi’nin talebi halinde ise uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilir.

  11. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

  11.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

  Proje Land olarak;

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
  • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak

  için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

  11.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

  Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

  • Şirket içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
  • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
  • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde, kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte ve
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve ilgili tedbirleri almaktayız.

  11.3. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

  Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için;

  • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
  • Teknik tedbirleri belirli aralıklarla güncellemekte ve yenilemekte,
  • Şirket içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
  • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin usulleri belirlemekte,
  • Şirket içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve belirli aralıklarla denetimlerini yapmakta,
  • Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
  • Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
  • Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde, kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişiler tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

  11.4. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

  Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirmek için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.

  Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda, KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

  12. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARI

  Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında İlgili Kişi’yi bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin gerekli sistem ve alt yapıları kurmaktayız. İlgili Kişi’nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

  İlgili Kişi, kendisine ait kişisel veriler ile ilgili olarak aşağıda sayılan haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  12.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

  İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini, KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Proje Land İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla [email protected] adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da İlgili Kişi tarafından Proje Land’a daha önce bildirilen ve Proje Land’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilecektir.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur

  İlgili Kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  12.2. Başvurunun değerlendirilmesi

  12.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi

  Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her koşulda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılır.

  Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

  12.2.2. Başvuruyu reddetme hakkımız

  Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki hallerde reddedilebilir

  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
  • Kişisel verilerin, İlgili Kişi’nin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
  • İlgili Kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,
  • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
  • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve
  • Başvuru usulüne uyulmaması.

  12.3. Başvurunun değerlendirilme usulü

  İşbu Politika’nın 12.2.1. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların Proje Land İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim veya noter aracılığıyla gönderilmesi, elektronik imzalı olarak KEP üzerinden gönderilmesi ya da İlgili Kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle yapılması gerekmektedir.

  Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

  12.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkı

  Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

  13. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

  İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Şirket internet sitelerinde dokümanların güncel versiyonu yer alır.

  Islak imzalı nüshalar İş Geliştirme ve İnsan Kaynakları Birim’lerinde ve kontrollü kopyalar İş Geliştirme Departmanı’nda saklanır ve gerektiğinde Bölüm Yöneticisi’nin yazılı onayı ile İş Geliştirme Departmanı tarafından imha edilir.

  14. GÜNCELLEME SIKLIĞI

  İşbu Politika herhangi bir bildirimde bulunmaksızın yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir. Bu nedenle belirli aralıklarla işbu Politika’yı gözden geçirmeniz tavsiye edilir.

  15. YÜRÜRLÜK

  İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

  16. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

  İşbu Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Bölüm Yöneticisi yazılı onayı ile İş Geliştirme Departmanı tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile İş Geliştirme Departmanı tarafından saklanır.

  MasterCard Visa