Veri Politikası

HÜRRİYET GRUBU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. AMAÇ

  Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. olarak; üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

  Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

  Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

  Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

  İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

 2. KAPSAM

  Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

  Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 3. TANIM ve KISALTMALAR

  Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

  1. Hürriyet:

   Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.

  2. Hürriyet Grubu veya Şirket:

   Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. ve bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklarıdır.

  3. Açık Rıza:

   Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

  4. Anonim Hale Getirme:

   Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

  5. Çalışan:

   Şirket Personeli.

  6. Doğan Holding:

   Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

  7. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi):

   Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

  8. Kişisel Veri:

   Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  9. Özel Nitelikli Kişisel Veri:

   Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

  10. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

   Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  11. Veri İşleyen:

   Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

  12. Veri Sorumlusu:

   Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

  13. KVK Kurulu:

   Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

  14. KVK Kurumu:

   Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

  15. KVKK:

   7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

  16. Politika:

   Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

  17. HurPASS (Hürriyet Üyelik Dünyası Sistemi):

   Şirket ve Şirket dijital platformları üyelik sistemi.

 4. ROL VE SORUMLULUKLAR

  1. Yönetim Kurulu

   Yönetim Kurulu, Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

  2. İcra Kurulu

   Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası İcra Kurulu tarafından onaylanmıştır.

   Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

   İcra Kurulu, sorumlu oldukları faaliyetlerde,

   • Görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması,
   • Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların incelenmesi ve DOHOL Denetim Başkan Yardımcılığı’na bildirilmesinden sorumludur.
  3. Bilgi Sistemleri Direktörlüğü

   İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Bilgi Sistemleri Direktörlüğü sorumludur. Bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir. Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması Bilgi Sistemleri Bölüm Yöneticisi’nin sorumluluğundadır.

  4. Kurumsal İletişim Başkan Yardımcılığı

   Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması Kurumsal İletişim Başkan Yardımcılığı’nın sorumluluğundadır.

  5. Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü

   Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü bu politika çerçevesinde, Hürriyet Grubu’nun kurumsal yatırımcılar, portföy yöneticileri, analistler, mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki ilişkilerini düzenlemekten ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak yapmaktan sorumludur. Hazırlanan dokümanın internet sitesinde yayınlanması Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi’nin sorumluluğundadır.

 5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

  KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

  1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

   Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

   • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
   • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
   • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
   • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
   • Kanundan doğan haklar,

   hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

   Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika’mızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

  2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

   Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

 6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

  1. Kişisel veriler

   Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

   Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

  2. Özel nitelikli kişisel veriler

   Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

 7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

   Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

   1. Kişisel verileri işleme amaçlarımız

    Hürriyet Grubu olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

    • Faaliyetlerimizi yürütmek,
    • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,
    • Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
    • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
    • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
    • Anket, yarışma, promosyon/ kanal geliştirme ve sponsorluklar,
    • İş başvurularını değerlendirmek,
    • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
    • Pazarlama,
    • Uyumluluk yönetimi,
    • Satıcı / tedarikçi yönetimi,
    • Boomads, Hürriyet Emlak, Hürriyet Oto ve Hurriyet.com.tr özelinde fiziki ve dijital platformlarda reklam satışı,
    • Yasal raporlama yapmak,
    • Faturalandırma,
    • Hürriyet özelinde bayilerle iletişimi sağlamak,
    • Hürriyet Dünyası Üyelik Sistemi’ ni yürütmek,
    • Yenibiris.com kapsamında çalışan adayları ve işverenler arasındaki iletişimi sağlamak,
    • Hürriyet Aile ve Mahmure üzerinden burç ve rüya yorumu yapmak, diyet profili çıkarmak, astroloji bültenini üyelerimiz ile paylaşmak,
    • Hürriyet Emlak ve Big Para üzerinden kredi hesaplamak,
    • Sosyal ağlar aracılığıyla üyelik süreçlerini yönetmek,
    • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,
    • Hürriyet Avantaj Kulübü kapsamında kanal geliştirmek, saha satışı, saha denetimi süreçlerinin denetimini ve yürütülmesini sağlamak,
    • Kurumsal iletişimi sağlamak,
    • Yakala.co özelinde çok kullanılan veya favori kampanyaları bireyselleştirmek ve ilgi alanlarına göre kampanya ve promosyon önerisi yapmak,
    • Hürriyet Emlak kapsamında yer bilgisi tercihlerine göre menkul veya gayrimenkul ilanlarını sunmak,
    • Yenibiris.com, Hürriyet İlan Servisi ve Hürriyet Emlak kapsamında menkul veya gayrimenkul malikleri ile aracı kurum veya kişilerin üye veya ziyaretçilerle olan iletişimini sağlamak,
    • İlanları arama kriterlerine göre bireyselleştirmek ve ilan yönetimini sağlamak,
    • Blog ve internet sitelerinin reklam ve promosyonunu yapmak,
    • Kişiye özel uygun iş ilanı ve istihdam ile ilgili bilgileri sunmak,
    • Yakala. co özelinde ürün satın alımı sonrası firma ile üye arasında irtibatı sağlamak,
    • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmaktır.
   2. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

    Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

    Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

   3. Çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Çerezleri, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

    Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

    Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye “Hürriyet Grubu Gizlilik Politikası” ndan ulaşabilirsiniz.

   4. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi

    Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi ,aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.

    Çalışan’a ait kişisel veriler; işbu Politika dışında Doğan Grubu İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

   5. Hürriyet basım tesisleri kapsamında çalışanlardan toplanan parmak izi verisinin işlenmesi

    KVKK’ da belirlenen usul ve esaslar saklı kalmak kaydıyla işbu Politika’nın 7.3. maddesi kapsamında, güvenlik amaçlarıyla basım tesislerine giriş – çıkış yapan çalışanlarımızın parmak izini toplamakta ve işlemekteyiz.

    Söz konusu uygulama vasıtasıyla elde edilen parmak izi verileri belirtilen amaçlar dışında başkaca amaçlarla işlenmemekte ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu veriler ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca, KVKK’ da belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde saklanmaktadır.

   6. HurPASS sistemi üzerinden sağlanan sair üyelikler kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    HurPASS sistemi üzerinden Hürriyet Emlak, Hürriyet Oto, Yenibiris.com, Yakala.co ve Bumerang dışındaki Şirket dijital platformlarına üye olmak için ziyaretçiler;

    • İsim- soy isim,
    • Elektronik posta adresi,

    bilgilerini bizimle paylaşarak sistemde üyelik oluştururlar.

    HurPASS üzerinden üyelik oluşturmayı tercih etmeyen ziyaretçilerimiz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler.

    Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

    HurPASS üzerinden üyelik oluşturulan dijital platformların üyelik sistemleri birbirine bağlı olup, bu portallerden herhangi birine tek seferlik üye girişi ile erişim mümkündür.

    Ayrıca oluşturulan üyelikler kapsamında, üyeler isteğe bağlı olarak doğum tarihi, cinsiyet ve şehir bilgilerini üye olurken paylaşabilirler.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

   7. HurPASS sisteminin kullanılmadığı platformlar üzerinden sağlanan sair üyelikler kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Hürriyet Emlak, Hürriyet Oto, Yenibiris.com, Yakala.co ve Bumerang dijital platformlarına üyelik, her bir platformun kendi içerisindeki üyelik sistemi ile sağlanır.

    Yenibiris.com ve Hürriyet Emlak’a ziyaretçilerimiz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir. Söz konusu platformların üyelik sistemleri birbirlerine bağlı değildir.

    Ayrıca oluşturulan üyelikler kapsamında, üyeler isteğe bağlı olarak doğum tarihi, cinsiyet ve şehir bilgilerini üye olurken paylaşabilirler.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’ nın 9. maddesi kapsamındadır.

   8. Hurriyet.com.tr kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Hurriyet.com.tr Hürriyet’e ait Hürriyet dijital yayın ve içerik sağlayan bir platformdur.

    Hurriyet.com.tr’de sunduğumuz hizmetler kapsamında ziyaretçilerimiz, işbu Politika’ nın 7.6. maddesi uyarınca üye olarak; isim ve soy isim bilgileri veya bir rumuz seçme suretiyle içeriklere ilişkin yorum paylaşabilmektedirler. Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler, kendi inisiyatiflerinde olup paylaşılan bilgilerin işbu Politika’nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üye/ ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyenin/ ziyaretçinin açık rızası olmadan işlenebilir.

    Hurriyet.com.tr’de ziyaretçi veya üyelerimizin görüntülemek istedikleri içerikler kapsamında Hürriyet Grubu’na ait internet sitelerine link verilebilir.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

   9. Hürriyet Aile kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Hürriyet Aile kapsamında;

    • Uzmanına Sor,
    • Sizin İçin,
    • Astroloji,
    • Rüya yorumları,
    • Anne adaylarına yönelik destek,
    • Aile (bebek, çocuk, ergen) sağlığına ilişkin öneri,

    hizmetleri sunulmaktadır.

    Sorulan soruların içeriğinde üyelerimiz/ ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika’nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üye/ ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyenin/ ziyaretçinin açık rızası olmadan işlenebilir.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

    1. “Uzmanına Sor” kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

     Uzmanına Sor, bebek, çocuk, ergenlik başlıkları altında; sağlık, psikoloji, cinsellik, eğitim ve hukuki meseleler hakkında, üyelerimizin/ ziyaretçilerimizin ilgi alanlarında uzmanlara, Hürriyet Aile’ ye üye olmak suretiyle, sorular yönelttiği bir platformdur. Bununla beraber üyelerimiz/ ziyaretçilerimiz işbu Politika’nın 7.9.2. maddesinde detaylandırılan “Sizin İçin” bölümündeki içerikler hakkında da Uzmanına Sor hizmetlerini kullanabilirler.

     Uzmanına Sor hizmetini kullanmak için HurPASS üzerinden üye girişi yapan kullanıcı bir rumuz belirleyerek ve;

     • Doğum tarihini,
     • Çocuk sayısını,
     • Danışmanlık almak istediği hususu,

     belirterek bizlerle paylaşmaktadır.

     Sorulan soruların içeriğinde üye tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan işbu Politika’nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üye tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyenin açık rızası olmadan işlenebilir.

    2. “Sizin İçin” kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

     Sizin İçin; beslenme, yemek tarifleri, sağlık, güzellik, cilt bakımı, dekorasyon, ev tasarımı, cinsellik ve çeşitli etkinlikler kapsamında üyelerimizin/ ziyaretçilerimizin, ilgi alanlarında bilgi ve tavsiyelere erişebileceği bir platformdur. Bu hizmet kapsamında üyelerin/ ziyaretçilerin online diyet profil analizini;

     • Yaş,
     • Boy,
     • Kilo,
     • Yaşam tarzı,
     • Cinsiyet,

     bilgilerini paylaşarak yapmaları mümkündür. Paylaşılan kişisel veriler, hiçbir veri tabanında tutulmamakta olup sadece diyet profil analizi kapsamında işlenmektedir.

     Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan işbu Politika’nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin/ziyaretçilerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

    3. Astroloji platformu kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

     Hürriyet Aile dijital platformu kapsamında ziyaretçilerimiz üye olmadan astroloji hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Astroloji platformu kapsamında;

     • Anne – çocuk burç yorumu,
     • Yükselen burç hesabı,
     • Kadın – erkek burç uyumu,
     • Rüya yorumları,
     • İsim analizi,

     hizmetleri verilmektedir.

     Burç uyum ve yorumları çerçevesinde ziyaretçiden;

     • Kendi burcu,
     • Partner veya çocuklarının burcu,
     • Cinsiyeti,
     • Doğum tarihi,
     • Doğum saati,
     • Doğum yeri,
     • İsim bilgileri,

     alınıp astrolojik yorum amacıyla işlenmektedir. Paylaşılan kişisel veriler hiçbir veri tabanında tutulmamaktadır.

     Ziyaretçilerimiz elektronik posta adresi ve doğum tarihi bilgilerini paylaşarak günlük astroloji bültenine üye olabilmektedirler.

     İsim analizi yaptırmak isteyen ziyaretçilerimiz isim, doğum yılı ve cinsiyet bilgilerini bizlerle paylaşmaktadırlar.

     Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika’ nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin/ziyaretçilerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

     1. Rüya Yorumları kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

      Rüya Yorumları; ziyaretçilerimizin Hürriyet Aile’ye üye olmak suretiyle, rüyalarını paylaşarak yorum analizi hizmetleri aldığı bir platformdur.

      Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika’nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

   10. Mahmure kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Mahmure; ziyaretçi ve üyelerimize; moda, güzellik, yaşam, sağlık, alışveriş, astroloji gibi konularda bilgi ve tavsiyeler sunduğumuz bir platformdur. Ziyaretçilerimiz, Mahmure’ye işbu Politika’nın 7.6. maddesi uyarınca üye olabilirler. Ziyaretçilerimiz, üye olmaksızın isim ve soy isim bilgilerini paylaşarak içeriklere ilişkin yorum yapabilmektedirler.

    Yapılan yorumlar kapsamında kullanıcılarımız/ ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kullanıcılarımızın/ziyaretçilerimizin kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika’nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin kullanıcı tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında kullanıcının/ ziyaretçinin açık rızası olmadan işlenebilir.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

    1. İdeal Kilo Hesaplama kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

     Mahmure kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz ideal kilo hesaplama hizmetlerini kullanırken;

     • Boy,
     • Kilo,
     • Yaş,
     • Cinsiyet,

     bilgilerini paylaşmaktadırlar. Söz konusu veriler sadece bu kapsamda işlenmekte olup, hiçbir veri tabanında tutulmamaktadır.

    2. Yükselen burç hesaplama kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

     Mahmure kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz yükselen burç hesaplama hizmetlerini kullanırken;

     • Cinsiyet,
     • Doğum saati,
     • Doğum tarihi,
     • Doğum yeri,

     bilgilerini paylaşmaktadırlar. Söz konusu veriler sadece bu kapsamda işlenmekte olup, hiçbir veri tabanında tutulmamaktadır.

   11. Big Para kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Big Para; piyasa takibi, ekonomi haberleri ve borsa analizi gibi hizmetler için kullanılan bir finans platformudur. Big Para’da sunduğumuz hizmetler kapsamında ziyaretçilerimiz işbu Politika’nın 7.6. maddesi uyarınca Big Para’ya üye olabilirler.

    Üyelerimiz, Big Para üzerinden portföy oluşturabilmekte ve finansal aktivitelerin takibini yapabilmektedir. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi ve diğer kredi türlerine ilişkin hesaplamalar için işbirliği yapılan hizmet sağlayıcıların internet sayfalarına yönlendirilmekte ve üyeler bankaların ilgili kredi seçeneklerini görüntüleyebilmektedir. Üye/ziyaretçilerimizin ilgili hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanan kişisel verileri koruma politikası ve ilgili politikalarını incelemeleri önerilir.

    Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika’ nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin/ziyaretçilerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

   12. Hürriyet TV kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Hürriyet TV; ziyaretçilerimizin, güncel haberler, eğlence, çocuk, futbol ve yaşama dair videolara ulaşabildikleri bir platformdur.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

   13. Yenibiris.com kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Yenibiris.com, bireysel üyelerine internet üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanıyan bir platformdur.

    Ziyaretçilerimiz yenibiris.com üzerinden;

    • İsim – soy isim,
    • Elektronik posta adresi,

    bilgilerini paylaşarak Yenibiris.com sisteminde üyelik oluşturabilir veya sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

    Üyelik oluşturulduktan sonra kullanıcılar;

    • Kimlik bilgileri (isim, soy isim, doğum tarihi, TC. kimlik no vb.),
    • İletişim bilgileri (adres, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.),
    • Eğitim bilgileri (mezun olunan okullar vb.),
    • İş deneyimleri,
    • Yabancı dil bilgisi,
    • Sertifika,
    • Referans,

    bilgilerini paylaşarak özgeçmiş oluştururlar. Yapılan başvurunun niteliğine göre özgeçmiş oluşturan üyeden söz konusu işe ehil olup olmadığını değerlendirmek amacıyla ek olarak sağlık verisi işveren tarafından talep edilebilir. Talep edilen sağlık bilgileri ilgili mevzuat kapsamında sadece istihdam amacıyla işlenmektedir.

    Kimlik ve iletişim bilgileri; iş ve işçi bulma amacıyla üye kayıt, özgeçmiş oluşturma, iletişim, iş geliştirme, pazarlama ve bilgilendirme için işlenir. Sosyal ağ bilgileri, üyelerin mevcut sosyal bilgileri ile sosyal ağ hesapları üzerinden toplanan kişisel verilerin iş geliştirme, pazarlama gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı deneyimini arttırmak için işlenir.

    Özgeçmiş kapsamında üyelerin paylaşmış oldukları bilgiler, işveren firmalar tarafından görüntülenebilmektedir. Bununla birlikte tercihlerine göre üyeler, özgeçmişlerinde paylaşmış oldukları isim, soy isim, telefon ve adres gibi kişisel bilgilerini gizleyebilmektedirler.

    Yenibiris.com ilgili mevzuat kapsamında üyenin; kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini saklar ve talep halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bu verileri aktarabilir. Ziyaretçiler platformda yer alan haber içeriklerine üye olmaksızın isim, soy isim, elektronik posta ve internet sitesi bilgilerini paylaşarak yorum yapabilirler.

    Yapılan yorumların içeriğinde üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika’nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin/ziyaretçilerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’ nın 9. maddesi kapsamındadır. İş başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde işveren ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi ve veri güvenliği işverenin sorumluluğundadır.

   14. Yakala.co kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Yakala.co ziyaretçi ve üyelerine yeme – içme, sağlık ve güzellik, eğitim, spor, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında fırsatlar sunan bir platformdur.

    Yakala.co üzerinden;

    • İsim – soy isim,
    • Cinsiyet (zorunlu alan değil),
    • Şehir,
    • Semt,
    • Telefon,
    • Doğum tarihi,

    bilgileri paylaşılarak üyelik kaydı oluşturulabilir.

    Yakala.co üzerinden gerçekleştirilen alışverişler kapsamında üyeler, ayrıca kredi kartı bilgilerini paylaşmaktadırlar. Toplanan mali bilgiler, satın alınan ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Yakala.co dijital portalından bir satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Aktarılan bilgiler;

    • Kredi kartı numarası,
    • Son kullanma tarihi,
    • CVV2,

    veya banka hesap bilgisi gibi ödeme amaçlarına ilişkin verilerdir. Satın alma sırasında, üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri (isim, soy isim, fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır. Bu veriler; faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında işlenir. Satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Kredi kartı bilgileri, Yakala.co veri tabanlarında tutulmaz.

    Yukarıda anılan veriler işbu Politika’nın 8. maddesine göre aktarılır ve 3. kişilerle paylaşılır.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

   15. Bumerang kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Bumerang; blog ve internet sitelerini destekleyen bir ağ projesidir.

    Bumerang üzerinden ziyaretçiler;

    • …..
    • ..,

    bilgilerini paylaşarak üyelik kaydı oluşturabilirler.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’ nın 9. maddesi kapsamındadır.

    1. Boomads kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

     Boomads; blog ve internet sitelerinde markalar ile ilgili duyuru, tanıtım, haber içeriklerinin yayınlanmasını sağlayan bir içerik pazarlaması platformudur.

     Boomads üzerinden ziyaretçiler;

     • …..
     • ..,

     bilgilerini paylaşarak üyelik kaydı oluşturabilirler.

     Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

   16. Hürriyet Emlak kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Hürriyet Emlak, üyelerine kiralık veya satılık menkul ve gayrimenkul ilanları verme imkanı sağlarken ziyaretçilerine de bu platform üzerinden verilen kiralık veya satılık menkul ve gayrimenkul ilanlarına ulaşabilme imkanı ile sadece aracılık hizmeti sunmakta ve sağlamaktadır.

    Hürriyet Emlak’a bireysel üye olmak için ziyaretçiler;

    • İsim – soy isim,
    • Elektronik posta adresi,

    bilgilerini paylaşarak Hürriyet Emlak üyelik sistemi üzerinden ya da sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

    İlan sahiplerine ait;

    • İsim - soy isim,
    • Telefon bilgileri,

    ilan sahiplerinin isteği doğrultusunda ziyaretçilerle/üyelerle paylaşılmaktadır.

    Kendileriyle iletişime geçilmesi amacıyla ilan sahipleri;

    • İsim - soy isim,
    • Telefon bilgileri,
    • Elektronik posta adresi,

    bilgilerini paylaşabilirler.

    Üyelerin/ziyaretçilerin bulundukları konuma göre arama yapmayı tercih etmeleri halinde bizlerle konum bilgilerini paylaşmaları gerekmektedir. Konum verilerine ilişkin işbu Politika’nın 7.4. ve 7.19. maddelerinin incelenmesini tavsiye ederiz.

    Üyeler/ziyaretçiler görüş, öneri ve soruları için elektronik posta adresimizden bize ulaşabilir veya

    • İsim – soy isim,
    • Elektronik posta adresi,

    bilgilerini iletişim formu üzerinden paylaşarak kendileriyle iletişime geçmemizi sağlayabilirler.

    “Tıklayın sizi arayalım” hizmetimiz kapsamında üyelerimiz;

    • Üyelik tipi (bireysel/ kurumsal),
    • İl/ ilçe,
    • İsim – soy isim,
    • Telefon numarası,
    • Elektronik posta adresi,

    bilgilerini bizimle paylaşmaktadırlar.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

    1. İlanlar kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

     Bireysel ve kurumsal üyelerimiz, Hürriyet Emlak üzerinden menkul ve gayrimenkullerin satışı ve kiralanması amacıyla ilan verirken üyelik paketlerimizden faydalanabilirler. Üyelerimiz, ilan servisimize ilişkin deneme süremizin sona ermesinin ardından kredi kartı bilgilerini bizlerle paylaşarak üyelik paketlerini satın alabilirler. Toplanan bu bilgiler, satın alınan üyelik paketiyle ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Hürriyet Emlak dijital portalından sunulan paket hizmetlere yönelik satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Aktarılan bilgiler;

     • Kredi kartı numarası,
     • Son kullanma tarihi,
     • CVV2,

     veya banka hesap bilgisi gibi ödeme amaçlarına ilişkin verilerdir. Satın alma sırasında, üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri (isim, soy isim, fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır. Bu veriler; faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında işlenir. Satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Kredi kartı bilgileri, Hürriyet Emlak veri tabanlarında tutulmaz.

     Yukarıda anılan veriler işbu Politika’nın 8. maddesine göre aktarılır ve 3. kişilerle paylaşılır.

     Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

   17. Hürriyet Oto kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Hürriyet Oto; üyelerine/ziyaretçilerine güncel ve detaylı araba ilanlarına ulaşma ve üyelerine araç ilanı paylaşma imkanı tanıyan bir platformdur.

    Ziyaretçiler, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi tercihe bağlı olarak Hürriyet Oto üzerinden;

    • İsim – soy isim,
    • Elektronik posta,

    bilgilerini paylaşarak üyelik oluşturabilir veya sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

    İlan sahiplerine ait;

    • İsim - soy isim,
    • Telefon bilgileri,

    ilan sahiplerinin isteği doğrultusunda ziyaretçi ve üyelerle paylaşılmaktadır.

    Kendileriyle iletişime geçilmesi amacıyla ilan sahipleri;

    • İsim - soy isim,
    • Telefon bilgileri,
    • Elektronik posta adresi,

    bilgilerini paylaşabilirler.

    Hürriyet Oto platformu üzerinden yapılan yorumların içeriğinde üyelerimiz tarafından paylaşılan bilgiler, kendi inisiyatiflerinde olup paylaşılan bilgilerin işbu Politika’nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

    Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

    1. İlanlar kapsamında toplanan kişisel veriler

     Ziyaretçilerimiz, Hürriyet Oto üzerinden menkullerin satışı ve kiralanması amacıyla ilan verirken üyelik paketlerimizden faydalanabilirler. İlan servisimize ilişkin deneme süremizin sona ermesinin ardından kredi kartı bilgilerini bizlerle paylaşarak üyelik paketlerini satın alabilirler. Toplanan bu bilgiler, satın alınan üyelik paketiyle ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Hürriyet Oto dijital portalından bir satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Aktarılan bilgiler;

     • Kredi kartı numarası,
     • Son kullanma tarihi,
     • CVV2,

     veya banka hesap bilgisi gibi ödeme amaçlarına ilişkin verilerdir. Satın alma sırasında, üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri (isim, soy isim, fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır. Bu veriler; faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında işlenir. Satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Kredi kartı bilgileri, Hürriyet Oto veri tabanlarında tutulmaz.

     Yukarıda anılan veriler işbu Politika’nın 8. maddesine göre aktarılır ve 3. kişilerle paylaşılır.

     Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

   18. Mobil uygulamalar kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

    Hürriyet Grubu içerisinde yer alan platformlarda;

    • Demografik, uygulama gezinti verileri: Üyelerin/ziyaretçilerin ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kullanıcı deneyiminin arttırılması, uygulamanın faaliyetleri doğrultusunda bölge bazlı emlak endeks çalışmalarının yapılması, üyelere/ziyaretçilere yönelik istatistiksel bilgilerin görüntülenmesi amacıyla toplanan veriler,
    • Konum verileri: Üyelerin/ziyaretçilerin hassas veya yaklaşık konumlarıyla ilgili veriler (Üye/kullanıcı özelinde konum bazlı tanıtım, reklam, bilgilendirme veya konuma göre uygun ilan sunulması amacıyla işlenir. Konum verileri, kullanıcıların izin vermesi halinde işlenir.),
    • Cihaz kimlik verileri: Kullanılan akıllı telefon, tablet gibi cihazların tanımlanması amacıyla her cihaz için belirlenen özgün kimlik numarasına ait veriler,
    • Kablosuz ağ bağlantı bilgileri: Cihazın herhangi bir internet ağına bağlanmak için kullandığı ve/veya kullanmış olduğu; bağlantıya ait süre, konum, süreklilik, içerik indirme veya yüklemeye ilişkin veriler,

    mobil uygulamaların kullanılabilmesi için zorunlu olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Üyelerin/ziyaretçilerin yukarıda yer alan verilere erişime izin vermemeleri halinde, mobil uygulamalar indirilemez. Mobil uygulamalar üzerinden üyelik girişleri kapsamında kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, işbu Politika’ da yer alan ve platformlar özelinde belirtilen ilgili hükümlere tabidir.

   19. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

    Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

    • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
    • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

    Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 7.3 maddesinde belirtilmiştir.

  2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

   1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

    Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

    Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

    KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

    Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

    • Politika’nın 7.20. maddesinde açıklanan hallerde,
    • Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın 7.3. maddesinde sayılan hallerde,
    • KVK Kurul’unun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara,

    açık rıza aranmadan aktarılabilir.

   2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

    Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 7.3. ve 7.20. maddelerinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

    • KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
    • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun iznin bulunması;

    hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

    1. Hizmetlerimizin sağlanması ve pazarlama faaliyetleri amaçlarıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

     İnternet sitesinin ve dijital platformlarının geliştirilmesi, anket yapmak, ziyaretçi ve üyelerin tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan hizmet sağlayıcılar ile çalışmaktayız. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda işbirliği yaptığı hizmet sağlayıcıların ilgili politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

   3. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

    Kişisel veriler;

    • Tedarikçilerimize,
    • İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
    • Yapım şirketlerine,
    • Topluluk şirketlerine,
    • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
    • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
    • Hissedarlarımıza,

    yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

   4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler
    1. Teknik tedbirler

     Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

     • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,
     • Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
     • Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
     • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
     • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
     • Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
     • Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,
     • Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.
    2. 8.4.2. İdari tedbirler

     Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

     • Şirketimiz içerisindeki şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
     • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
     • Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
     • Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.
  3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

   1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

    Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

    Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

   2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler
    1. Teknik tedbirler
     • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
     • Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
     • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
     • Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
     • Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.
    2. İdari tedbirler
     • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
     • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.
  4. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

   1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

    Kişisel verilerin;

    • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
    • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
    • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

    için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

   2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler
    • Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
    • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
    • Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
    • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
    • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.
   3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

    Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

    Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

    • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
    • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
    • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
    1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

     Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya 100. Yıl Mahallesi, Doğan TV Center, Bağcılar/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

     Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

     Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

    2. Başvurunun değerlendirilmesi
     1. Başvurunun cevaplandırılma süresi

      Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

      Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

     2. Başvuruyu reddetme hakkımız

      Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

      • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
      • Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
      • Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
      • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
      • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
      • Başvuru usulüne uyulmaması,

      hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

    3. Başvurunun değerlendirilme usulü

     İşbu Politika’nın 11.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

     Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

    4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı

     Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

   4. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

    İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

   5. GÜNCELLEME PERİYODU

    İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü’nde belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

   6. YÜRÜRLÜK

    İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

   7. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI