1/1000 uygulama imar planı nasıl yapılır

675

Nazım imar planı hususlarına göre tasarlanan imar planları, kadastro durumu ve hazır haritalar üzerinde yapılır. Yapıların imar planlarındaki, olması gereken ve istatistiksel olarak belirlenmiş plan çizimleri 1/1000 uygulama olarak adlandırılır. 1/1000 uygulama imar planı nasıl yapılır konusunda detaylardan bahsedebiliriz.

1/1000 ölçekli imar planı nasıl yapılıyor?

1/1000 imar planları, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak yapılır. Nazım imar planı esaslarına göre çizilen imar planlarıdır. Bölgelerin yapı adalarını, yoğunluk ve düzenlerini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını gösterecek şekilde hazırlanan raporlara, 1/1000 uygulama planı deniliyor.

İmar planı yapım aşamaları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan 8. maddede konu ile ilgili hükümle açıklanır. 1/1000 ölçekli uygulama planlarında bölge planları;

  • Sosyo- ekonomik gelişme eğilimlerini,
  • Yerleşmelerin gelişme potansiyelini,
  • Sektörel hedefleri,
  • Faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını

Belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapmaktadır. Yahut belirlenen niteliklerde yaptırmaktadır.

1/1000 uygulama planı içerikleri nelerdir?

1/1000 imar planı nedir konusunda uygulamanın içeriklerinden bahsedebiliriz. İmar planları oluşturulurken; Nazım imar planı ve uygulama imar planları dahil edilir. Bu iki plan tamam ise; bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluk sağlanarak, belediyelerce yapılan planlardır.

Belediye sınırları içerisinde kalan yerlerin, nazım planlar ve uygulama planlarıyla alakalı yapılan planlardır. Yapılan planlar belediye meclisinde onaylanarak yürürlüğe giriyor. Onay tarihinden itibaren, 1 ay süre ile ilan ediliyor. Belediye başkanlığınca, gerekli prosedürler dahilinde 15 gün içerisinde kesin karar bağlanıyor.

İmar planı yapım aşamaları dahilinde, aleniyet sağlanır. İdarelerin görevleri dahilince belediye başkanlığı, mülki amirlikler yapılan imar planının tamamını ya da bir kısmını kopyalar. Yöntem olarak kitapçıklar halinde de çoğaltarak, belirlenen ücret karşılığında isteyenlere verebilmektedir.

Nazım imar planları nasıl hazırlanır?

1/1000 uygulama imar planı nasıl yapılır sorusu için, nazım planlarından bahsetmek gereklidir. Nazım imar planları, 1/1000 planların temelini oluşturur. Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının;

  • Genel kullanış biçimlerini
  • Başlıca bölge tiplerini
  • Bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını
  • Gerektiğinde yapı yoğunluğunu,
  • Çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini
  • Ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü

Gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen planlardır. Nazım imar planı, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan planlardır.

İmar planları, görevli idare tarafından doğrudan ya da ihale suretiyle yaptırabilir. Aynı zamanda İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesiyle de yaptırılabilir. Plana Esas Dair Yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca imar planları hazırlanır.

PAYLAŞ